Werkwijze

Werkwijze

Mediation bij scheiding

Mijn werkwijze bij een scheiding is, evenals bij andere mediations (kinderen en ouderschap, verdeling en verrekening, alimentatie, afwikkeling van nalatenschappen), gestoeld op de overtuiging dat partijen, als zij voldoende geïnformeerd zijn over de feiten en over het geldende recht, uiteindelijk zelf het beste in staat zijn om met elkaar afspraken te maken die zijn toegesneden op hun levensperspectieven en op die van de kinderen.

Als jurist-mediator heb ik twee petten op:

Als mediator:

  • begeleid en bewaak ik het proces (het gesprek en de onderhandelingen tussen partijen);
  • help ik partijen om te gaan met eventuele meningverschillen en conflicten.
  •  help ik partijen hun emoties te kanaliseren en de juiste plek te geven.

Als jurist:

  • informeer ik partijen over het geldende recht;
  • leg ik de door partijen gemaakte afspraken vast in een convenant en/of ouderschapsplan;
  • zorg ik, in samenwerking met een procesadvocaat, voor afwikkeling van de scheiding bij de rechtbank.

Iedere scheiding is anders.  Bij een goede regeling van de scheiding wordt er rekening gehouden met alle bijzonderheden van deze partijen en hun kinderen.  Dat vereist maatwerk, en alleen partijen zelf zijn in staat dit maatwerk te leveren.  Alleen zij weten of zij met deze afspraken echt goed verder kunnen.  Als jurist en mediator doe ik er alles aan opdat partijen tot afspraken komen die echt door hen zelf gemaakt zijn en ook echt door hen gedragen worden.  Vanzelfsprekend informeer ik partijen over het geldende recht en help ik hen met het aanreiken van opties voor bepaalde regelingen.

De rechter is niet in staat dit maatwerk voor partijen te leveren. Hij is gebonden aan (wettelijke) maatstaven die maken dat hij slechts een “confectieregeling” kan opleggen die partijen zelden het gevoel geeft dat er “recht” is gedaan.

Voor het goede verloop van een mediation moeten partijen wel inzicht hebben in het geldende recht ten aanzien van de onderwerpen die zij in een convenant en/of ouderschapsplan willen regelen.  Ik informeer partijen daarom over de hoofdlijnen van het geldende recht ten aanzien van kinderen, alimentatie, verdeling en verrekening van vermogensbestanddelen (waaronder de eigen woning en/of de onderneming) en de verrekening van de oudedagsvoorzieningen, waarbij ook aandacht besteed wordt aan de fiscale aspecten.  Partijen dienen zodanig te zijn geïnformeerd dat zij ten minste de juiste vragen kunnen stellen over de scheiding en alles wat daarbij komt kijken.  Op deze wijze geef ik handvaten waarmee partijen zo goed mogelijk met elkaar tot afspraken kunnen komen.

Transparantie

Het succes van een mediationtraject over financiële zaken (alimentatie, verdeling en verrekening, pensioenen) staat of valt bij transparantie over de financiële feiten.  Nadat wij een inventarisatie gemaakt hebben van de zaken die jullie willen regelen, geef ik aan welke financiële informatie op tafel moet komen alvorens het zin heeft hierover verder te praten. Partijen die bij mij aan tafel komen verplichten zich tot volledige inzage aan mij en aan de wederpartij in alle relevante financiële gegevens, vanzelfsprekend binnen het vertrouwelijke kader van de mediation.

Mediation bij de afwikkeling van nalatenschappen

De afwikkeling van nalatenschappen roept van oudsher emoties op bij de nabestaanden waar zij soms zelf verbaasd over zijn, en die vaak een andere achtergrond hebben dan de enkele wens om een bepaald boedelbestanddeel te verkrijgen. Juridische procedures in deze kwesties pakken het probleem niet bij de kern aan. De afwikkeling van een nalatenschap is daarom bij uitstek een kwestie die zich leent voor mediation.  Mijn werkwijze bij de afwikkeling van nalatenschappen verschilt niet wezenlijk van mijn werkwijze bij scheidingen.